• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 499 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад.карта на с. Кранево) и УПИ  І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад.карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 499: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 63-05-1/25.07.2013 г. от Тихомир Стефков Тодоров - представляващ "Топ Тауър" ЕООД, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се измени ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад. карта на с. Кранево) и УПИ І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад. карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево, одобрен със Заповед № 1621/04.12.2008 г. на Кмета на Община Балчик, като двата имота се обединят.   

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"