• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 498 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за издаване Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/005 от
19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между
Община Балчик и МРР за Проект "Подобряване на туристическите атракции и
свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик", и на основание
на Решение № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на
авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално
развитие", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по
образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на
МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 1502757,11 лева (един милион петстотин и две хиляди седемстотин петдесет и седем лева и единадесет
стотинки) - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 19.09.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG0161РO001/3.1 -03/2010/005 от 19.07.2012 г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"