• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 497 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По десета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект по „Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013" мярка „Основно услуги за населението и икономиката в селските райони" и подписан Договор №08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие" за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево".     

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 497: 1. Дава съгласие да се финансира проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево",изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 със средства на общинския бюджет в размер на 23 468,75 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 75 стотинки) лв., представляващи неодобрените разходи както следва:

1.1. Несъответствие на вида на вложените материали съгласно извършена проверка на място в размер на  784,08 лв., полагане бетон В10 - неармиран в основи, стени, колони, шахти.

 1.2. Изпълнени по-малко количества съгласно извършена проверка на място  „Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови  двуслойни  гофрирани тръби. В размер на 2 863,85 лв.

 1.3  Несъответствие на вида на вложените материали съгласно извършена проверка    на място в размер на  1 568,16 лв., полагане бетон В10 - неармиран в основи, стени, колони, шахти.

1.4.  Изпълнени по-малки количества съгласно извършена проверка на място за дейност"Превоз бетон" - 77,37 лв.

            1.5.  Изпълнени по-малки количества съгласно извършена проверка на място за дейност " Бетонови бордюри " - 6 124,00 лв.

1.6.     Несъответствие  на вида  на вложените  материали  съгласно  извършената  проверка на място  за позиция  по КСС „Бетонови бордюри 15/25/50 „ - 12 051,29 лв.

   2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"