• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 496 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за даване предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР  за части от имоти ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта на град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 496: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; чл. 62 ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка със становище вх. № 93-94-2/10.12.2013 г. от арх. Емилия Георгиева - Директор дирекция УТСИ, Община Балчик, Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие да се измени ПУП - ПР за части от ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта гр. Балчик - общинска собственост, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот за озеленяване и паркиране.   

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

13 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"