• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 495 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за избиране на експерт - счетоводител за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

            Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 495: На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 499/ 21.11.2013 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център -Кранево", чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет - Балчик избира „Дружеството за одит и консултации" ООД за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"