• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 494 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 494: 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Демир Кирилов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Стойка Димитрова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Елена Георгиева Коева от гр. Балчик, за лечение на съпругът й Иван Коев, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Сервие Ахмедова Черкезова, за лечение,  в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Даниела Пламенова Керекова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Ангел Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Илия Колев Илиев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от съпругата му Иванка Георгиева Илиева.

8. Сали Исмет Сали от с. Кремена, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Инжегюл Салимова Федаилова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Жана Живкова Асенова от град Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

11. Анастас Георгиев Панайотов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Димитричка Стоянова Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100 (сто) лева.

13. Борислав Маринов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

14. Александър Александров Хаджиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

15. Еленка Минкова Александрова от с. Безводица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"