• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 492 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Момчил".

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 492: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4343/19.11.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв. 1 по ПУП на в.з. "Момчил" гр. Балчик/ с площ от 551 м2 /петстотин петдесет и един квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 632.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"