• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 491 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 491: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" съсследните  имоти:

- Незастроен ПИ № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв.1 по ПУП на вилна зона "Момчил", с площ от 555 м2;

- Незастроен ПИ № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ

VІ, кв.1 по ПУП на вилна зона "Момчил", с площ от 551 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"