• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 490 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на Общинската програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 490: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, общински съвет - Балчик

                                                         РЕШИ:

1. Приема Актуализираната общинска програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"