• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 489 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Нов избор - развитие и реализация " финансово подкрепен от ОП "Развитие на човешките ресурси" по Договор за безвъзмездна финансова помощ ВG051/РO001-1.1.03, сключен между Община Балчик и МТСП „Агенция по заетостта".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 489: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

І. Дава съгласие да се финансира проект  „Нов избор - развитие и реализация " финансово подкрепен от ОП "Развитие на човешките ресурси" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/PO001-1.1.03 със средства на общинския бюджет в размер на 3 493,51 лв. (три хиляди четиристотин деветдесет и три лева и 51 ст.), представляващи неодобрените разходи за:

           1. За Община Балчик не верифицирани разходи в размер на 3 482,25 лв., както следва:

                        1.1. Обезщетения за неизползван отпуск по член 224, ал.1 от КТ, а именно 1 875,39 лв.

                        1.2. Обезщетения за прекратяване на правоотношение поради болест по член 222, ал.  2 от КТ, а именно 1 606,64 лв.

                        1.3. Обезщетения по член 40, ал. 5  от КСО, а именно 0,15 лв.

                        1.4. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,07 лв.

           2. За ОбП "БКС" не верифицирани разходи в размер на 11,26  лв. както следва:

                       2.1. Обезщетения по член 40, ал. 5 от КСО, а именно 1,44 лв.

                        2.2. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,32 лв.

                        2.3. Непризнат изплатен клас в размер на 9,50 лв.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни

и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"