• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 488 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за оправомощаване кмета на община Балчик да актуализира със заповеди справочните данни в Плана за защита при бедствия на община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 488: На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет- Балчик ОПРАВОМОЩАВА кмета на Община Балчик да актуализира със заповеди справочните данни в Плана за защита при бедствия на Община Балчик, приет с Решение 78 по Протокол № 13 на заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 12.05.2008 година.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"