• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 487 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мартина Илиева Христова, по отношение на ПИ № 39459.506.226 по кадастралната карта на с. Кранево.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 487: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1611-2/15.11.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мартина Илиева Христова от гр. Варна, ул. "Мир" №17, по отношение на ПИ № 39459.506.226 по кадастралната карта на с.  Кранево, м. "Поляните", целия с площ от 657 м2, като Мартина Христова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 57 м2 /петдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4341/18.11.2013 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1710.00 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"