• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 486 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на движима вещ - общинска собственост, лек автомобил "Лада-Нива" с рег.№ ТХ4477СХ безвъзмездно за ползване на РС ПБЗН-Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 486: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал. ІІІ и ІV от ЗОС и  чл. 34 от НОРПУРОИ на Община Балчик, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК предоставя безвъзмездно за ползване движима вещ - частна общинска собственост, представляваща:  лек автомобил "Лада-Нива" с рег.№ ТХ4477СХ с балансова стойност 15 285.00лв./петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева/.

Възлага на кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"