• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 485 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 485: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик - съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"