• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 484 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ  за  кв.49 и кв.50 по плана на "Стопански двор" с. Соколово, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 484: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.49 и кв.50 по плана на "Стопански двор" с.Соколово, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да  се публикува на интернет страницата и в един местен вестник

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"