• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 482 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618" по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 482: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик, одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за ТБО в ПИ 02508.544.618" по кадастралната карта на гр.Балчик.

            II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"