• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 481 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 481: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-15/20.11.2013год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 18160.54.109, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 18160.54.11 по кадастралната карта на с.Гурково, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-84/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с проектна площ от 11,000 дка / единадесет декара /, за обезщетяване на наследниците на Иванка Николова Узунова. Имот 18160.54.11  е актуван с Акт за общинска собственост 1293/21.07.2004 год.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 - не гласува