• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 480 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от „Храброво Уинд 2" ООД за учредяване на сервитут на преминаване на витло на ветрогенератор, разположен в ПИ №77390.26.44, през имот ПИ №77390.26.37 - собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 480: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 и във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Балчик не дава съгласието си за учредяване възмездно и безсрочно в полза на  "Храброво Уинд 2" ООД сервитут - право на преминаване на витло на ветрогенератор модел Vestas V112 с номинална инсталирана мощност 3МW, височина на кулата 119м, диаметър на ротора 112м, разположен в ПИ 77390.26.44 - собственост на "Храброво Уинд 2" ООД, през имот ПИ 77390.26.37 - собственост на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

7 „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"