• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 479 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договор за времето на ползване на имот общинска собственост, във връзка с процедура по промяна на предназначение на земеделски имот от физическо лице.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 479: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 3 , чл. 29, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 57 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид Решение № КЗЗ-12/27.06.2013 год. на Комисията по земята към Министерство на земеделието и храните и искане с вх.№ 94Д-579-3/06.11.2013год. от Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, общински съвет-Балчик:

           І. Дава съгласие в полза на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, ул."Стара планина" №69 да бъде сключен договор за учредяване право на ползване за времето, през което ще се извършат технически дейности по изграждането на обслужващ път, върху имот - публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15, по кадастралната карта на с.Царичино, одобрена със заповед № 300-5-104/11.12.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД14-08-39/14.01.2013 на Началника на СГКК - Добрич, целият с площ от 5852 кв.м. - представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, при следните условия:

      1. Предмет на договора: извършване на дейности по изграждане на обект "обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28" в землището на с.Царичино, върху част от поземлен имот с идентификатор 48982.333.15 - общинска собственост с проектна площ по одобрен ПУП-парцеларен план от 5 073 кв.м.

      2. Срок на договора: Шест години от влизането в сила на Решението по чл.24, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ за промяна на предназначението на земята от комисията по чл.17, ал1 от ЗОЗЗ.

      3. Цена по договора: Предвид факта, че инвеститорът ще извърши инфраструктурни подобрения с изграждането на обслужващ път за общо ползване, договорът да се сключи безвъзмездно.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, както и да включи други клаузи по договора по целесъобразност. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"