• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 478 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение на Решение 25 по Протокол № 4/15.12.2011 год. от заседание на общински съвет - Балчик, във връзка с предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот - общинска собственост в полза на ДП "Пристанищна инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 478: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ 63-1676-3/21.11.2013год. от Галин Николов - директор на дирекция "РКТ-Черно море" ДП "Пристанищна  инфраструктура", общински съвет - Балчик изменя и допълва свое Решение № 25/15.12.2011г. в частта на т. І, като удължава срока на предварителното съгласие на общо три години, считано от влизане в сила на настоящото Решение.

В останалата си част Решение № 25/15.12.2011 год. на общински съвет - Балчик остава непроменено. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"