• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 477 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 458 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик и разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик                   

РЕШЕНИЕ 477: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-44/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич:

І. Общински съвет - Балчик отменя Решение 458 по протокол № 32, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик на 31.10.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

12 „ЗА", 4 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4333/27.09.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, м. "Юртлука" с площ от 1 370 м2 /хиляда триста и  седемдесет квадратни метра/.  

            1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин/, като начална цена за провеждане на търга;

            2.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Красимир Михайлов за пазарна оценка от 2500.00 лева, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"