• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 476 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 442 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик       

РЕШЕНИЕ 476: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-43/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 442 по Протокол № 32, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик на 31.10.2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"