• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 475 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 475: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет - Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през второто и третото тримесечие на 2013 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Блага Кирилова Атанасов

- кметски

наместник с.Дропла

- 900 лв.

2. Съби Крумов Василев

- кметски

наместник с.Безводица

- 900 лв.

3. Илийчо Андреев Илиев

- кметски

наместник с.Змеево

- 900 лв.

4. Ради Атанасов Радев

- кметски

наместник с.Църква

- 900 лв.

5. Стойка Йорданова Донева

- кметски

наместник с.Дъбрава

- 900 лв.

6. Сергей Панайотов Георгиев

- кметски

наместник с.Пряспа

- 900 лв.

7. Илияна Димитрова Димитрова

- кметски

наместник с.Рогачево

- 900 лв.

8. Елица Димитрова Карлукова

- кметски

наместник с.Тригорци

- 900 лв.

9. Орхан Юсеинов Алиев

- кметски

наместник с.Бобовец

- 900 лв.

10. Георги Илиев Генов

- кметски

наместник с.Царичино

- 900 лв.

11. Мехмед Хасан Расим

- кметски

наместник с.Кремена

- 900 лв.

12. Йордан Койчев Коев

- кметски

наместник с.Храброво

- 900 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 - не гласува