• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 474 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-1 по автобусна линия № 1 от общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 474: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.44/10.06.2011г.) и във връзка с протокол от 14.11.2013г. на комисия за обсъждане на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема и промени в тях, назначена със Заповед №113/01.02.2013г.

УТВЪРЖДАВА ПРОМЯНА В МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-1:

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 5-1

по автобусна линия: ГРАДСКА №1

изпълнява се целогодишно


Час, минути


Час, минути

Час на отпътуване: 07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45;


Час на пристигане: 08.04, 10.44, 12.04, 14.04, 14.54, 17.04, 18.34

Разстоя

ние км

пристига

стои

тръгва

Маршрут

пристига

стои

тръгва

07.15

Нови Гробища

8.040.3

7.15

1

7.16

Геомаш

8.03

1

8.04

0.5

7.17

1

7.18

Енерго

8.01

1

8.02

0.5

7.19

1

7.20

Районен съд

7.59

1

8.00

0.3

7.20

1

7.21

Елпром

7.58

1

7.59

0.7

7.22

1

7.23

Тунджа 3

7.56

1

7.57

0.3

7.24

1

7.25

Тунджа 2

7.54

1

7.55

0.4

7.26

1

7.27

Тунджа 1

7.52

1

7.53

0.4

7.28

1

7.29

Камчия

7.50

1

7.51

0.4

7.30

1

7.31

кв.Левски

7.48

1

7.49

1.3

7.32

1

7.33

Р.Даскалов

7.46

1

7.47

0.4

7.34

1

7.35

СОУ"Хр.Ботев"

7.44

1

7.45

0.3

7.35

1

7.36

Автогара

7.43

1

7.44

0.5

7.37

1

7.38

Център

7.41

1

7.42

0.4

7.39пл.Рибарски7.40

Час на пристигане: 07.39, 10.09, 11.39, 13.39, 14.29, 16.39, 18.09


Час на отпътуване: 07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10

Обща дължина                      6.7 км.

Общо време за движение    11мин                      Средна техническа скорост         37 км/ч

Общо време за пътуване      24 мин                     Средна съобщителна скорост     17 км/ч

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"