• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 473 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 473: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Марийка Николова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Стоянка Михайлова Парикова от с. Бобовец, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Тодорка Иванова Михайлова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Юнал Мустафов Яшаров от с. Ляхово, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Радослав Ангелов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Румен Емилов Асенов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

7. Станка Любомирова Владимирова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Асен Иванов Асенов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Ани Ангелова Янкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Мария Данаилова Атанасова от град Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Дико Радев Христов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Младен Димитров Чалъков  от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

13. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за лечение, в размер на 300 (триста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

АНБЛОК ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"