• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 472 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 472: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Балчик:   

1. Утвърждава максимален размер на заема от 400 000 лева.

2. Дава съгласието си да бъде удължен срока на ползване и погасяване на заема от набирателната сметка на общината до 30 ноември 2014 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"