• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 471 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 470: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8  от ЗНА , чл. 76, ал. З  и чл. 79 предложение първо от АПК, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.      Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик.

2.      Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик. да бъде обнародвана в местния печат и /или се разгласи по предвидения  от Общински съвет за това ред.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


По десета точка от дневния ред: Предложение за приемане на бюджетна прогноза за 2014 година и актуализирани бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 471: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от ЗОБ,
Общински съвет Балчик одобрява прогноза за 2014 г. в частта и за местни дейности и
актуализирани бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г. на Община Балчик, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на приходите за 2014 година в частта и за местни
дейности, в размер на 13 170 489 лв. и разходи по групи от единната бюджетна
класификация в общ размер на 13 054 140 лева.

2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2015 година в частта и
за местни дейности, в размер на 13 609 240 лв. и разходи в размер на 12 795 140 лева.

3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2016 година в частта и
за местни дейности, в размер на 13 629 240 лв. и разходи в размер на 12 934 040 лева.

Приложения: №1, 6б, 6в и 6г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"