• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 469 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение - публична общинска собственост, находящо се в с. Бобовец (магазин за хранителни стоки).

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 469: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение /магазин за хранителни стоки/ сплощ от 18 м2, находящ се в с. Бобовец - публична общинска собственост, актувано с АОС153/1998 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 238.52 лв. /двеста тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон, и да спазват предмета на дейност.

 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"