• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 468 Протокол 33 от 05.12.2013 г.


По седма точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.106 по кадастралната карта на град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 468: 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 63-2410-1/30.10.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 22 770.00 (двадесет и две хиляди седемстотин и седемдесет) лв., без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.106 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІХ, кв.313 по ПУП на гр. Балчик) с площ от 414 м2 (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), актуван с АОС № 3677/11.05.2009 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Николай Колев за пазарна оценка от 22 770.00 лева, в залата 19 общински съветници

16 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"