• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 467 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Защита на морския бряг  на гр.Балчик от абразия и ерозия" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.                              

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 467: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 684 от 26.10.2010 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

          1. Дава съгласие да се финансира проект „Защита на морския бряг  на гр.Балчик от абразия и ерозия" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/003 със средства на общинския бюджет в размер на 66 398,62 лв. (шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и осем лева и 62 стотинки ), представляващи предварително платени и не верифицирани  разходи както следва:

-         По бюджетно перо 1.„Човешки ресурси " - 4 979,88  лв., в т.ч. 248,99 лв., /ЗСП/.

            -    По бюджетно перо 2.4. „Разходи  свързани с  технически и работни проекти  и с оценка на съответствието  на проектите" 56,19 лв. с ДДС , в т.ч 2,81 лв.,с ДДС /ЗСП/.           

            -    По бюджетно перо 2.6. „Разходи за авторски надзор „ - 2 640,00 лв. с ДДС , в т.ч 132,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

            -  По бюджетно перо 3.1. „Разходи за информация и публичност „ - 120,00 лв. с ДДС , в т.ч 6,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

            -   Предварително извършени бюджетни плащания във връзка с работни проекти и за оценка на съответствието  на проектите в размер на - 58 602,55 лева.,от които 43 143,80 лв. признати  като допустими и верифицирани  от тях 43 087,61лв. и 15 458,75 лв. предварително платени и не заложени по бюджета на проекта.

       2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници