• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 466 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013г.-2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 466: І. Общински съвет Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик приема общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013г- 2016г.

2. Общински съвет гр.Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"