• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 465 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на Читалище „Христо Смирненски-1941" село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 465: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на читалище "Христо Смирненски 1941" село Сенокос да бъде актуализиран с 1000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"