• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 464 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на Читалище „Паисий Хилендарски-1870" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 464: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр.Балчик да бъде актуализиран с 16 360 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"