• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 463 Протокол 33 от 05.12.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за разпределяне на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 463: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1.    Общински съвет Балчик одобрява разпределянето на част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 70 000 лева да бъде усвоен и с тази сума да бъде завишен бюджета в разходната си част на Общинска администрация в дейност 412 - МБАЛ.

2. Общински съвет задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия и със своя заповед отрази одобрените корекции по бюджет 2013 г. в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"