• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 393 Протокол 28 от 10.07.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2012 година.    

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 393: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишния отчет на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2012 година,  Годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация за 2012 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"