• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 422 Протокол 31 от 26.09.2013 г.


По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 422: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Иванка Ангелова Дойчева от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Вейсел Рифад Вейсел от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Румяна Борисова Тодорова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Иванка Василева Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Красимира Недялкова Трифонова от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Касим Ниязиев Исмаилов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Иван Илиев Иванов от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Димитрина Динева Димитрова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Роксена Пламенова Енева от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Пламена, в размер на 300.00 (триста) лева.

10. Добри Карамфилов Георгиев от град Балчик, ул. Волга № 33, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

11. Наджие Мухаремова Мустафова от с. Ляхово, за закупуване на лекарства и лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

12. Недялка Иванова Михова от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"