• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 420 Протокол 31 от 26.09.2013 г.

По десета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 420: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3199/28.01.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1385 м2 /хиляда триста осемдесет и пет квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 803.00 лв. /десет хиляди осемстотин и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"