• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 330 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за издаване запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/017 за проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - град Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство".

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 330: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет гр. Балчик,

РЕШИ:

1.       В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/017 от 28.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик"  , упълномощава кмета на Община Балчик да издаде/подпише/ Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 286 259,99 лева (двеста осемдесет и шест хиляди, двеста петдесет и девет лв. и деветдесет и девет ст.) - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по одобрения проект и със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

2.       Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/017 от 28.12.2011 г.

3.       Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"