• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 329 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, с цел разплащане  по време на реализацията на проект: „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - град Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство"

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 329: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 837/07.06.2011 г. на Общински съвет - Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел разплащане по време  на реализацията на  проект: „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. „Балик"  финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013

  • Максимален размер на дълга - 531625,69 лв. (петстотин тридесет и една хиляди, шестстотин двадесет и пет лева и 69 стотинки )., от които:

А):    531 625 ,69 лв. мостови кредит

-       Валута на дълга - лева

-       Вид на дълга -краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

-       Условия за погасяване:

Ø                 Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Ø     Източници за погасяване на главницата от 531 625,69 лв. мостови кредит - чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-12/2011/017 oт 28.12.2011, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" и Община Балчик;

- Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредитите: 531625,69 лв. мостови кредит

            - Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-12/2011/017 oт 28.12.2011, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" и  Община Балчик

              - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „УниКредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"