• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 328 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на списък с урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост за учредяване право на строеж без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди.

   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 328: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 49 а от ЗОС и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условия и ред за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, ОбС - Балчик одобрява за учредяване право на строеж без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, за изграждане на жилища, следните урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост:


№ по ред

УПИ № по ПУП на гр. Балчик

ПИ № по кад.карта на гр. Балчик

Площ/

кв.м.

1.

XVI, кв. 1050

02508.74.273

455.00

2.

XVII, кв. 1050

02508.74.274

382.00

3.

IV, кв. 50

02508.74.251

435.00

4.

XIV, кв. 50

02508.74.261

425.00

5.

VII, кв. 1046

02508.74.287

449.00

6.

IX, кв. 1046

02508.74.289

446.00

7.

V, кв. 1050

02508.74.262

621.00

8.

VI, кв. 148

02508.77.127

388.00

9.

VII, кв. 148

02508.77.128

400.00

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"