• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 327 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, с цел приключване на реализиран проект: Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205".

   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 327: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 684/26.10.2010 г. Общински съвет - Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: : „Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205" , финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г, приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема BG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации ",  Операция 1.4.  "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 583 686,83 лв. (петстотин осемдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 83 стотинки )., от които:

А):    538 527,98 лв. мостови кредит

Б):      45 158,85 лв.за необходимото съфинансиране

Ÿ          Валута на дълга - лева

  • Вид на дълга -краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

Ø          Срок на погасяване

А): до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б):  до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване .

Ø          Източници за погасяване на главницата

         А): 538 527.98 лв. мостови кредит

- чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 03.06.2011 и Анекс с регистрационен номер - BG161PO001/1.4-06/2010/003-01 от 14.07.2011 г.

- от собствени бюджетни средства;

Б) 45 158,85 необходимото съфинансиране

- от собствени бюджетни средства

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредитите:

А): 538 527.98 лв. мостови кредит

            - Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 03.06.2010 и Анекс с регистрационен номер - BG161PO001/1.4-06/2010/003-01 от 14.07.2011 г.;

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б):   45 158,85  лв. за необходимото съфинансиране

-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „УниКредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"