• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 326 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на Докладна записка от Соня Костадинова - председател на Съвета на Директорите на „Търговски център Кранево" ЕАД за освобождаване, избор на нов член на Съвета, избор на председател на Съвета и определяне възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на Директорите.

         Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 326: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 221, т. 4 , чл. 221, т. 5 ,чл. 221, т. 10 от ТЗ 

         1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК като собственик на капитала на ЕАД "Търговски Център Кранево" село Кранево дава  своето съгласие да бъде освободена от заеманата длъжност /позиция  член на съвета на директорите и председател на СД на дружеството г-жа Соня Миткова Костадинова във връзка с нейна докладна записка с вх.№30-2130-1/14.02.2013 година, депозирана до Кмета на община Балчик и вх.№126/11.03.2013 г. на ОбС - БАЛЧИК.                                               

         2. Общински съвет - Балчик на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ освобождава от отговорност г-жа Соня Костадинова.               

         3. Общински съвет-Балчик дава своето съгласие да бъде попълнен състава на съвета на директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД с един член, а именно МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

         4. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде избран за председател на СД на дружеството следното лице:

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

         5. Общински съвет - Балчик определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и на председателя на съвета на директорите, както следва:                                                                   а/За членовете на СД  на дружеството месечно възнаграждение в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.                                  

б/За Председателя на СД на дружеството месечно възнаграждение в размер на 700.00 (седемстотин) лева.     

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"