• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 325 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП на град Балчик - УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 - собственост на „Захарни изделия" ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 - собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 325: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 6 от ЗОС, дава съгласието си да се измени ПУП на град Балчик в следния обхват: УПИ XXIV; УПИ XXII; УПИ XXI в кв. 29 по ПУП на гр. Балчик - собственост на "Захарни изделия" ЕООД и части от ПИ № № 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 по кадастралната карта на гр. Балчик - собственост на Община Балчик.

2. За частта от ПИ № 02508.59.153 включена в обхвата на разработката да се, запази предвидената улична регулация, съгласно действащия ПУП.

3. При изготвяне на скицата предложение да се спазват изискванията на чл. 16, ал.8; 9 и

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"