• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 324 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ІV-общ.; V-общ.; и VІ-общ. В кв. 20 по ПУП на село Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 324: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 63-2180-2/14.03.2013 г. от Златина Сталева - пълномощник на "Руски чифлик" ООД, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се измени ПУП - ПР и ПЗ за УПИ IV- общ; У-общ. и У1-общ. в кв. 20 по ПУП на с. Църква, одобрен със Заповед № 116/19.03.1990 г. на Кмета на Община Балчик, по имотни граници, съгласно кадастралната карта на с. Църква, одобрена със Заповед № 300-5-83/03.10.2003 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД- 14-08-1465/21.12.2011 г. на Началника на СГКК - Добрич.

2. При изготвяне на скицата предложение да се спазят изискванията на чл. 16, ал. 8; 9 и 10 от ЗУТ;

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"