• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 323 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението" град Балчик.

            Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 323: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 1 200 литра бензин А 95Н, който да бъде използван за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" Балчик, за осъществяване на противопожарен контрол, превенция и оперативни действия за спасяване и пожарогасене, през периода на активния туристически сезон, пожароопасния сезон на жътвената кампания за 2013 г.

2. Дава съгласие да бъде закупено 1 200 литра бензин А 95Н за лек автомобил Лада Нива, собственост на община Балчик, предоставен за ползване от РС БПЗН Балчик.

Определя месечен лимит на автомобила собственост на община Балчик и предоставен за ползване на РС ПБЗН Балчик по 100 литра на месец.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"