• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 322 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" град Балчик и У ПБЗН - Кранево за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик за 2012 година.

            Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 322: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Информацията за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" град Балчик и            У ПБЗН - Кранево за 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"