• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 321 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" Албена през 2012 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 321: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" Албена през 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"