• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 320 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Приемане Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" град Балчик през 2012 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 320: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция" град Балчик през 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"