• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 319 Протокол 23 от 28.03.2013 г.


По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

             Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 319: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва:

1. Анка Костова Стоянова от с. Бобовец, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Младен Тодоров Величков от гр. Балчик, за лечение, в размер 400.00 (четиристотин) лева.

3. Кети Асенова Инджева от град Балчик, за лечение, в размер 400.00 (четиристотин) лева.

4. Соня Славова Йорданова от с. Оброчище, за лечение, в размер 300.00 (триста) лева. Средствата да се получат от кмета на селото и да се предадат лично.

5. Севда Костова Стоянова от с. Стражица, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Гюлнур Карани Халид от с. Соколово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Расим Мехмед Хасан от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер 300.00 (триста) лева.

8. Весела Димитрова Василева от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер 100.00 (сто) лева.

9. Сали Мехмед Сали от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер 150.00 (сто и петдесет) лева.

10. Анчи Маринова Стефанова от с. Оброчище, за подпомагане на семейството, погребение на съпругът й, в размер 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на селото.

11. Вяра Ангелова Щерева от гр. Балчик, ул. Бяло море 2а, за покриване разходи по погребението на брат й Асен Щерев, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Слави Иванов Филипов от с. Дъбрава, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

13. Юлий Панайотов Казаков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Никола Диков Симеонов от гр. Балчик, за бъбречна трансплантация, в размер на 3000.00 (три хиляди) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"