• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 318 Протокол 23 от 28.03.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на решение 255 по Протокол № 18 от 30.10.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 318: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК изменя свое Решение 255 по Протокол №18 от 30.10.2012г., както следва:

В т. 2 вместо израза: "за безвъзмездно ползване" да се чете: "чрез дарение".

В останалата си част решенето остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"